Regulamin warsztatów Memoru

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Anetę Kaszczyszyn (zwaną dalej Organizatorem) oraz zasady zachowania uczestników.
 2. Przedmiotem warsztatów jest nauka technik introligatorskich.
 3. Organizatorem warsztatów jest Memoru Aneta Kaszczyszyn, NIP: 7692004181
 4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest przy opisie wydarzenia.
 5. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatora wszystkie osoby, które dokonały płatności dostaną zwrot na konto w ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania warsztatu.

2. Uczestnicy warsztatów

 1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, które się zarejestrowały oraz dokonały płatności w całej kwoty.
 2. Rezerwacja miejsca następuje poprzez zakup i opłacenie produktu „Warsztaty introligatorskie”, który jest dostępny w sklepie na stronie https://www.memoru.pl/regulamin-warsztatow-memoru/. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną dzień po otrzymaniu i opłaceniu zgłoszenia.
 3. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika na warsztaty, zobowiązany jest on do dokonania opłaty na konto Organizatora:
  57 1050 1575 1000 0097 3519 0804
  Memoru Aneta Kaszczyszyn
  Ul. Braniborska 29/10
  53-680 Wrocław.
  Wpłaty należy dokonać do dwóch dni od momentu potwierdzenia zakupu i nie później niż dwa dni przed warsztatami. Nie uiszczenie opłaty stanowi podstawę do usunięcia z listy uczestników.
 4. Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do  podpisania listy obecności na warsztatach.
 5. Rezygnacja z warsztatów jest możliwa na pięć dni przed dniem wydarzenia. Rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres anta@memoru.pl oraz wskazać konto, na które ma być zwrócona cała wpłacona wcześniej kwota. W przypadku rezygnacji z warsztatów później niż na cztery dni robocze przed wydarzeniem Organizator zachowuje wpłaconą kwotę na rzecz poniesionych kosztów.
 6. W przypadku niepojawienia się na warsztacie i niezgłoszenia tego wcześniej niż 5 dni roboczych przed warsztatem, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 7. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 8. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych. 
 9. Ze względów bezpieczeństwa zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i na prośbę Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez ukazanie tego dokumentu. Istnieje możliwość zrobienia rezerwacji dla innej osoby, niż osoba robiąca rezerwację, warunkiem jest jednak podanie prawdziwego imienia i nazwiska oraz dopełnienie kolejnych czynności, o których mowa w punkcie 2.
 10. Liczba miejsc jest ograniczona do 6 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Prace wykonane na warsztatach przez Uczestników są ich własnością. 

3. Miejsce i termin warsztatów

 1. Miejsce warsztatów jest każdorazowo wskazane przez Organizatora w opisie produktu „Warsztaty Introligatorskie”.
 2. Warsztaty trwają 2,5h.
 3. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.

4. Zasady udziału w warsztatach

 1. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.
 2. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.
 3. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu obsługującego miejsce przeprowadzenia warsztatów oraz zaleceń Organizatora. 
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.
 6. Niewłaściwe zachowanie uczestnika, które zakłóca bezpieczeństwo wydarzenia, może skutkować zakończeniem udziału uczestnika w warsztatach.
 7. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz w razie takiej potrzeby odpowiednie służby.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.